عوامل رشد وهابیت

چگونه وهابیت تا این حد رشد کرده است؟

به غیر از مسائل مادی که در جای خود آنرا مورد بررسی قرار می دهیم عمده ترین و مهمترین علت رشد این مسلک از این قرار است:
1)القاء و ايجاد شبهه
ویژگیهای شبهه:
1- هجومی است و تخریب کننده است نه استفهامی.
2- به سرعت رشد پیدا می کند مثل ویروس.
3- در فضای غیر پاسخگو رشد کرده و مانع پاسخ گویی به موقع می شود.
4- خودش را با زمان هماهنگ می کند.

2)روش تبليغی تهاجمی