تفاوتهای نماز شیعیان و اهل تسنن

چه تفاوتهایی میان نماز شیعیان و اهل تسنن وجود دارد؟ لطفا با جزئیات بیان فرمایید:

تفاوت نماز شيعه وسني : درباره تفاوت‌هاي نماز شيعه و سني مطالب بسيار است؛ كه بررسي تمام اين تفاوت‌ها بحث مفصل و طولاني مي‌طلبد اما برخي از آنها اشاره‌ مي‌كنيم:
در اصل تعداد نماز هاي واجب بين شيعه و سني اختلاف نيست، بلكه در جزئيات مسائل و چگونگي انجام نماز و به جا آوردن اذكار نماز اختلافاتی وجود دارد كه به بعضي اشاره مي شود.
1. اذان و اقامه
از نظر اهل‌سنت, اذان گفتن براي نماز صبح, پيش از رسيدن وقت آن, يعني پيش از طلوع‌فجر مستحب است, و لذا آنان پیش از طلوع‌فجر اذان مي‌گويند كه در حقيقت اعلام وقت نافله است تا مردم براي خواندن نماز صبح آماده شوند و پيش از آن, نمازهاي نافله را بخوانند.و چون وقت نماز صبح مي‌رسد يكبار ديگر اذان مي‌گويند و اين اذان براي اعلام داخل شدن وقت نماز صبح است, و پس از آن اقامه مي‌گويند. بنابراين براي نماز صبح دوبار اذان و يك‌بار اقامه گفته مي‌شود. از نظر فقهاي شيعه, اذان بايد پس از داخل شدن وقت گفته شود.اهل‌سنت جمله حي‌علي خيرالعمل را در اذان صبح نمي‌گويند. در برخي از كتاب‌هاي آنان آمده است كه در زمان پيامبراسلام(ص)و زمان خليفه اول, اين جمله در اذان گفته مي‌شد و خليفه دوم از آن نهي كرد و دستور داد در اذان صبح به جاي اين جمله دوبار بگويند: الصلوه خير من النوم. شيعه عبارت اَشْهَدُ اَنَّ عَليً وَلِيُ الله را جزء اذان نمي داند ولي گفتن آنرا جايز مي داند ولي اهل سنت آوردن اين عبارت را بدعت مي شمارند.
2- خواندن بسم الله در اول هر سوره
اهل‌سنت درباره خواندن بسم‌الله در نماز, ديدگاه متفاوتي با شيعه دارند؛ از نظر شيعه, بسم‌الله جزئي از سوره است و بايد خوانده شود و خواندن سوره هاي قرآن بدون بسم الله در نماز سبب بطلان نماز است و ترك آن در نماز جايز نيست. و مستحب است كه حتي در نمازهايي كه آهسته خوانده شود, بسم‌الله در نماز بلند خوانده شود و اين يكي از شعائر شيعه است.
اما از نظر اهل سنت:
ولي بسياري از اهل‌سنت, بسم‌الله را جزء سوره نمي‌دانند, حنفي‌ها و حنبلي‌ها در عين حال كه آن را جزء سوره نمي‌دانند ومي گويند خواندن بسم الله در اول سوره در نماز واجب نيست و ترك آن جايز است.
اما در عين حال خواندن آن را در آغاز حمد و سوره مستحب مي‌دانند؛ ولي به نظر آنها اگرچه نماز جهري باشد مانند نمازهاي مغرب و عشاء بايد بسم‌الله آهسته خوانده شود.
از نظر مذهب حنفي، حنبلي و مالكي: بسم الله در هر سوره ، جزء سوره نمي باشد . اما از نظر شافعي بسم الله جزء هر سوره است و ترك آن در نماز جايز نيست.
3- قرائت سوره فاتحه در دو ركعت اول نمازهاي يوميه:
از نظر شيعه واجب است در دو ركعت اول نماز هاي يوميه سوره فاتحه خوانده شود . اگر سوره ديگري از قرآن به جاي آن خوانده شود، صحيح نيست و نماز باطل است. در دو ركعت سوم و چهارم، نماز گزار مي تواند تسبيحات اربعه بخواند و مي تواند به جاي آن سوره حمد يعني فاتحه را بخواند.
اما از نظر اهل سنت: بنابر مذهب حنفي ، خواندن سوره فاتحه در دو ركعت اول نماز به طور معين لازم نيست، بلكه اگر سوره ديگري به جاي فاتحه خوانده شود ،نماز صحيح است
اما نظر شافعي و مالكي و حنبلي آن است كه خواندن سوره فاتحه در تمام ركعت هاي نماز واجب است، بدون فرق بين دو ركعت اول يا ركعت هاي سوم وچهارم نماز . هم چنين فرق بين نماز واجب و مستحب نمي باشد. در تمام نماز ها و در تمام ركعت ها خواندن حمد به نظر اين سه مذهب واجب است.
4- خواندن سوره بعد از فاتحه:
از نظر شيعه خواندن سوره در ركعت اول و دوم نماز بعد از خواندن سوره حمد (فاتحه) واجب است و بايد يك سوره كامل خوانده شود.
از نظر اهل سنت:
به نظر حنبلي در دو ركعت اول نماز فقط خواندن يك سوره كفايت مي كند ،هر سوره كه باشد، بلكه هر مقداري كه ازآيات قران خوانده شود، كفايت مي كند؛ اگر كسي حمد را هم بخواند، خواندن سوره بعد از حمد واجب نيست.
اما به نظر سه مذهب ديگر، خواندن يك سوره در دو ركعت اول نماز بعد از خواندن سوره فاتحه، مستحب است، نه واجب.
5- جهر و اخفات در نماز:
از نظر شيعه واجب است قرائت حمد و سوره در نماز صبح و مغرب و عشا بلند خوانده شود . در نماز ظهر و عصر واجب است آهسته خوانده شود.
اما از نظر اهل سنت:
به نظر حنفي: جهر و اخفات در نماز واجب نيست، بلكه مستحب هم نيست و نماز گزار مخير است كه قرائت را بلند بخواند يا آهسته.
اما شافعي مطابق با مذهب شيعه در مسئله جهر و اخفات فتوا دارد.
از نظر مالكي و حنبلي، جهر در نماز صبح و مغرب و عشا مستحب است.
6- تكتف: دست گذاشتن روي هم در نماز
از نظر شيعه گذاشتن دست روي هم در نماز باطل است.
اما از نظر مذاهب اهل سنت:
از نظر هر چهار مذهب، دست روي هم گذاشتن در نماز مستحب است ،نه واجب . از نظر مذهب مالكيه ، تكتف جايز است و مستحب هم نيست لكن آزاد گذاشتن دستان در نماز واجب مستحب است.
7- گفتن آمين در نماز:
از نظر شيعه گفتن آمين در نماز حرام است و نماز باطل است.
اما از نظر چهار مذهب اهل سنت مستحب است.
8- خواندن قنوت:
به نظر شيعه در تمام نماز هاي يوميه خواندن قنوت مستحب است.
اما به نظر مذاهب اهل سنت:
به نظر حنفي ها و حنابله: در غير نماز وتر در نمازهاي ديگر قنوت ندارد.
به نظر شافعي و مالكي: خواندن قنوت فقط در نماز صبح مستحب است.
9- برگرداندن صورت به چپ و راست در حال خواندن سلام
شافعي‌ها و حنفي‌ها و حنبلي‌ها عقيده دارند كه مستحب است نمازگزار در حال خواندن سلام نماز, در سلام اول صورت خود را به طرف راست و در سلام دوم به طرف چپ برگرداند, آن هم به اندازه‌اي كه از پشت‌سر صورت او ديده شود. مالكي‌ها نيز اين كار را مستحب مي‌دانند, ولي آن را به سلام آخر اختصاص داده‌اند.از نظر شيعه نمازگزار هنگام سلام نماز نبايد صورتش از قبله منحرف شود.
10- عبور از مقابل نمازگزار.
از نظر اهل‌سنت عبور كردن از مقابل نمازگزار حرام است, حتي در بعضي از كتاب‌هاي حديثي آنان آمده است كه نمازگزار بايد مانع عبور عابر از مقابل خود باشد, اگرچه اين كار به درگيري بكشد, و كسي كه از مقابل نمازگزار عبور مي‌كند شيطان است. به همين جهت وقتي در مكه يا مدينه از مقابل كسي كه نماز مي‌گذارد, عبور كنيد, با اعتراض شديد او و ديگران روبرو مي‌شويد و حتي ممكن است براي اين كار خشونت هم نشان بدهند. بنابراين زائران ايراني بايد از پيش, به اين مسئله توجه داشته باشند.از نظر شيعه عبور از مقابل نمازگزار حرام نيست ولي مستحب است كه نمازگزار حايلي مانند عصا يا تسبيح يا چوب يا ريسمان قرار دهد تا ميان او و كساني كه از مقابل او عبور مي‌كنند قرار گيرد, و اين از باب احترام به نماز و رمز انقطاع از مردم به سوي خداست.
11- از نظر شيعه، سجده بايد بر زمين (خاك و سنگ) و چيزهاي غير خوراكي كه از زمين مي‎رويد باشد و سجده بر خاك از همه بهتر است. ولي اهل سنّت در مورد محلّ سجده توسعه بيشتري قايل هستند و سجده بر فرش، سجاده و... را نيز جايز مي‎دانند.
12- شيعيان و اهل سنت در مقدار خم شدن در هنگام ركوع متفق القولند؛ جز حنفي‎ها كه خم نمودن سر را كافي مي‎دانند.
اركان نماز:
13- اركان نماز را اهل سنّت چهار تا مي‎دانند (قيام و ركوع، سجود و قرائت) و بعضي از آنها نيّت را اضافه نموده‎اند ولي شيعيان اركان نماز را پنج تا مي‎دانند (نيّت، تكبيرة الاحرام، قيام، ركوع، سجود)
14- اهل سنّت مي‎گويند نمازهاي پنجگانه بايد در پنج وقت (ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح) خوانده شود ولي از نظر شيعه در پنج وقت خواندن افضل و مستحب است.
15- درباره صلوات عبارت آل محمد را اهل سنت از صلوات حذف مي كنند و در تشهد كه صلوات آن واجب است اين عبارت را نمي گويند و نماز ناقص مي خوانند .
16- نماز مستحبي اهل سنت
اهل تسنن به نماز‌هاي مستحبي شب‌هاي ماه مبارك رمضان، تراويح مي‌گويند كه 20 ركعت با 10 سلام خوانده مي‌شود، و چون در هر چهار ركعت به اندازة خواندن يك نماز استراحت مي‌كنند، به اين نماز تراويح گفته مي‌شود. اينها اين نمازها را به جماعت مي خوانند كه بدعت است. چون رسول خدا(ص) نماز مستحبي را به جماعت نمي خواند. اولين بار، عمر اين بدعت را گذاشت؛ و برخي اصحاب گفتند كه اين كار بدعت است. او جواب داد: بدعت خوبي است؛ چه كاري بهتر از خواندن نماز با جماعت؟
هم چنين در موارد ديگر نماز در ذكر هاي ركوع و موارد ديگر نيز اختلافات بين شيعه و سني وجود دارد . ذكر تمام موارد آنها بحث فقهي جدا گانه لازم دارد . همان طور كه در جزئيات بعضي از مسائل بين شيعه و سني اختلاف وجود دارد، بين مذاهب چهار گانه اهل سنت نيز اختلاف است . بين نظر مراجع شيعه نيز اختلاف در فتوي وجود دارد . اين نوع اختلافات براساس اختلاف در مبناي استنباط حكم مي باشد
نسبت به نماز هاي مستحبي و نوافل شيعه نيز مانند اهل سنت به آنهامعتقد است اما در برخي مسايل مانند جماعت خواندن نماز مستحبي اختلاف داشته و شيعه بر اين باور است كه نماز هاي مستحبي را بايد فرادا خواند. وشيعيان بر نماز هاي مستحبي اهتمام دارند.
از نظر شيعه به جز نمازهاى واجب روزانه(17 ركعت)،نمازهاى ديگرى هم‏وجود دارد كه انجام آنها مستحب است و بسيار ثواب دارد و چون اين‏نمازها،اضافه بر نماز واجب است،به آنها نافله و نوافل گفته مى‏شود(نفل،به معناى زايد و افزون است).

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. رساله علمية امام خميني، بخش واجبات نماز.
. 2محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، ص108-111،1402 قمري.
.3 الفقه علي مذاهب الاربعة حزيري، ج 1، ص 312.
.4معالم مدرستين علامه عسكري.

گردآوری و پاسخ:
سید محمد مهدی حسین پور
مدیر گروه وهابیت

دیدگاه ها

سلام علیکم
دوستان شیعه و سنی توجه داشته باشید تنها چیزی که مد نظر می باشد اطاعت امر از خداوند متعال است و بس
چنانچه خداوند متعال می فرماید ما انسان را فقط برای عبادت آفریدیم
پس فقط به عبادت خداوند بپردازید و اطاعت قرآن و خداوند را کنید
فمن یعمل مثقاله ذره خیر یره و مثقاله ذره شره یره
التماس دعا
فقط یادتون باشه سجده و رکوع مخصوص خداوند متعال است و بس

من توصیه میکنم چه شیعیان و چه اهل سنت برن کتاب شبهای بیشاور رو بخونن جواب خیلی از سوالاتتون رو میگیرین موضوع مناظرات علمی بین شیعیان و اهل سنت جالبه ارزش داره خوندنش

بله واقعا کتابی جالب است
البته من فایل صوتیش را دانلود کردم.از رادیو

مهم انسانیت است و ب یاد خدا بودن....
بیاد خدا و مسلمان بودن فقط ب خوندن نماز نیست...بیاد خدا بودن فقط این واجبات نیست..پوشوندن لباس تمیز و سیر کردن شکم گرسنه ای ک از هرکدام از مذاهب باشد هم بیاد خدا و مسلمان بودنه.صدسال عبادتیکشبه با یک گناه کبیره ب باد میره ولی اجر رسیدگی ب یک انسان یانجاتش ازمرگ و فقر اون دنیا جلوته حتی اگر ندونی کافره یامسلمان .یکی یا همه گناهانت رو پاک میکنه.من شیعه م ولی تفاوتی رو بین هیچ تفاوتی رو بین خودم و یک اهل تسنن یا هرمذهب دیگه ای حس نمیکنم تنها در انسانیت و شعور آدمی تفاوت وجود دارد.چه بسا انسانهایی ک فقط ب وقت نم سر سجاده های رنگی با ادکلن های انچنان گرگرانقیمتی ادعای دین و مسلمانی میکنن اما ب وقت عمل خیر قایم میشن و دهان ب فحاشی باز میکنن چون بارها ب عینه دیدم. انسانیت رو سر لوحه زندگی تون قرار بدید.اللهم صل علی محمد و آل محمد.

الطرق الی الله بعدد نفوس الخلایق

پیامبر خداص فرمود هرکس شهادتین رابگوید. مسلمان وکشنده اوکافروجان ومال وناموس وعرضش درپناه اسلام میباشد پس جمله مسلمیناز شیعه وسنی مسلمان وبرادرند واصول دین. هر دویکی نماز هردو یکی فرض هردویکی انها سنت دا رند شیعه نافله گویند بهر حال صول از خدا وپیامبر وقبله وقران ونماز وروزه یکی درجزییات کمی اختلاف که طبیعی می باشد ودراصول هردویکی پس وحدت راحبظ واز اختلاف بپرهیزید امت اسلام امت واحده میباشد والسلام علیکم ورحمه الله

من به عنوان يك حنفي انجه را اينجا خواندم همه مملو از غلطي است . شخص كه اين موضوع را نوشته اصلا به مذهب اهل سنت اشنايي نداشته و برعكس معلومات غلط نوشته كه از زمين تا اسمان فرق ان است. شايد هم بخاطر بغض و كينه نوشته باشد كه جاي تاسف است.

قرآن کریم میفرماید :
یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم
قرآنی که اهل کتاب را به کلمه ای مساوی دعوت میکند آیا اهل خودش را فراموش کرده ؟
چرا دوستان شیعه و سنی به جای نشان دادن آغوش باز به یکدیگر دندان نشان می دهند ؟
ای امت مسلمان به خود بیایید ، محور دوستی آیات شریف کلام الله است نه حرف و فتاوای فلان آخوند و فلان مولوی . هر کس به اختلاف دامن زند و سایر مذاهب اسلامی را مورد آزار کلامی و عقیدتی قرار دهد فردا در برابر خدا مسئول است .
و من الله التوفیق

جناب مشتطاب ،"ای امت مسلمان به خود بیایید" امت یعنی چه؟

همه مسلمان هستیم هر جور نماز خوندیم درسته هدف خدا و رستگاری است در دیگر ادیان اختلاف اینقدر نیست دارند ما رو در فرعیات با هم درگیر میکنند با افتخار در صف برادران شیعی نماز خوانده و میخوانم عقل حکم می کنه حرف افرادی که به دین اعتقادی ندارند رو عمل نکنم بسیاری از فتاوی مراجع رو مراجعه میکنم اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا

سلام مگرخلفای اول ودوم نبودند که به علی ظلم کردندمگرعمرباهمراهانش خانه ی علی وزهرارواتش نزدن مگرنه اینکه یازده امام مابدست اهل سنت یاخوارج به شهادت رسیدن.پیامبر فرموده هرکس علی راقبول نکندمرا،وهرکس مراقبول نکندخدا راقبول نکرده پس تکلیف روشن است.یاحق

جناب عمر چیز خوبی بود ، اسلام رو برای ایرانیا با زبان نرم و بدون زور به ارمغان آورد وگرنه شاید همه ایرانیا الان در گمراهی بودن و میرفتن جهنم - غیر از اینه؟

ما همه باهم ازنظراسلام برابریم شما را به خدا تفرقه نیندازید......به ریسمان الهی چنگ زنید وپراکنده نشوید

ب جای اینکه بیاین اینجا بحث کنید برید نمازتونو بخونیدبا بحث کردن ب جای نمیرسین درضمن بهم توهین نکنید هرکسی و توقبرخودش میزارن ب فکراخرت خودتون باشید

دانشمند ، پس همیشه در حال نماز خوندنی؟ بجای کامنت گذاشتن برو نماز بخون ، تو قبر خودت میزارنت

با سلام. یک نکته وجود دارد که شما گفته اید اهل سنت صلوات را در تشهد کامل نمیخوانند و ناقص می خوانند که این به هیچ وجه درست نیست. اهل تسنن در تشهد صلوات را کامل می خوانند و به آل پیامبر هم درود میفرستند فقط در جاهای دیگر مثل حدیث و جاهای دیگر که اسم پیامبر (ص) می آید به پیامبر (تنها) درود میفرستند که آن هم به طبق آیه قرآن است که فرموده است ان ا... و ملائکه یصلون علی النبی یا ایها الذین امنو صل علیه و سلموا تسلیما.

تفاوتی ندارن نماز شیعه و سنی !ولی تو بعضی وبلاگها انگار چیزهای اضافی بیشتری رو سنی ها دارن و فرق اساسی دارن!

واگر ٢ تا فرزند يه پدر بشينن رو پاش يكى سمت چپ صورت پدر رو ببوسه، يكى سمت راست رو، پدر نميگه اينو قبول ميكنم اون رو قبول نميكنم، بابا خدا كه خيلى بزرگتر از اين حرفاس، اون ميخواد كه ما نماز بخونيمو به يادش باشيم، ديگه به دستمون نگاه نميكنه كه رو نافمونه يا كناره بدنمون، هم نماز ما شيعيان رو ميپذيره اگر با حضور قلب باشه هم نماز اهل سنت رو اگر با حضور قلب باشه، مهم اصل عمله، مهم ياد خداو عشق دادنو گرفتن از خداس، حالا يكى اونجورى يكى اينجورى، انرژى و منابع عظيم دنياى اسلام رو با اين حرفا داريم نابود ميكنيم، با هم ميجمگيم و ميكشيم همو و منابع اسلامو هر روز ضعيف تر ميكنيم، چون تو شيعه اى و موقع نماز دستت رو رو نافت نميزارى بايد سرتو ببريم، يا بر عكس، حيف به خدا

اگه اون دو تا فرزند نشینن رو پای باباشون و بوسش نکنن تکلیف چیه، باید شلاق بخورن یا با سیگار داغشون کنه؟!! هه هه ههه

بسم الله الرحمن الرحیم
1.سلام.من یک شیعه هستم ما(شیعه وسنی) ندیده ایم پیامبر علی ابوبکر عمر چگونه نماز می خواندند.
2.هرکدام از ما(شیعه وسنی) نمازمان را جوری که از پدرانمان یاد گرفتیم می خوانیم.
3.ما(شیعه وسنی) نمازمان را نه به جهت تعصب بلکه از روی ترس باطل شدن آن به شیوه دیگری نمی خوانیم.
4.نشان به ای نشان که اگر خدا پیامبر را بار دیگر مبعوث کند وپیامبر بگوید باید پایتان را در وضو بشویید مگر شیعه می گوید که نه من باید مسح کنم ویا پیامبر بگوید پایتان را مسح کنید اهل سنت میگوید که نه به ما گفته اند که بشویید ما مسح نمی کنیم؟!!!!
5.اگر چنین بگویند اصلا مسلمان نیستند به خداوند قسم اگر پیامبر باز هم مبعوث شود بگوید تمام کار اهل تسنن صحیح است من شیعه به علی قسم میخورم که حتی شک هم نمی کنم و تنها به یاد گیری احکام اهل تسنن می روم و من می دانم که اهل تسنن هم همین کار را می کنند.
6.بااین تعاریف خلاصه یکی از این دو مذهب دارای اشکال
است و ماهم(شیعه وسنی) تنها از ترس خدا وباطل شدن نمازمان از مذهب خودمان پیروی می کنیم.
7.وخداوند ارحم الراحمین است ومطمئنم اگر کارمان اشتباه بوده در قیامت یقه بدعت گزاران را خواهد گرفت نه ما.
در ضمن از همه شما ممنونم که به عنوان یک استاد رعایت ادب را کرده اید و من شاگرد واقعا تا حالا در هیچ صفحه ای این نزاکت را ندیده بودم.درود بر شرفتان.الهم صل علی محمد وال محمد.

سلام علیکم در قران ایاتی بسیار هست که کسانیکه از بقیه پیروی کردند و بگویند اینها باعث اشتباهات ما شده از انه قبو نمیشود. یعنی تو از ۱۵ سال به بعد مسئول اعمالتی یعنی باید بری دنبالش باید دینتو یاد بگیری نه اینکه تقلید کنی.

Member since:
3 دی 1394
Last activity:
3 سال 6 روز

در این موضوع که خدا یقه بدعت گزاران را خواهد گرفت که شکی نیست. اما ما نیز به عنوان یک انسان که قوه عقل و درایت دارد وظیفه داریم که تحقیق کنیم و راه درست را انتخاب کنیم. در آن دنیا نمی توانی به خدا بگویی چون فلانی گفت اینطور باش من هم همانطور بودم یا چون پدرانمان این راه را رفتند ما هم همان راه را رفتیم. این مسائل باری از دوش ما کم نمی کند و ما باید برای یافتن راه حق تحقیق کنیم.

اهل سنت در نماز دو سخنراني و خيلي جاهاي ديگه صلوات را كامل ميفرستن
اللهم صل علي محمد و علي اله و صحابه اجمعين

سنت اسمش روی خودشه . یعنی هر کاری رو که پیغمبر خدا انجام می داده بدون کم و کاست انجام میدن . نمازی که اهل سنت می خونه دقیقا همون نمازیه که پیامبر گرامی اسلام اونطور می خوندن . اذان اهل سنت همون اذانیه که پیامبر گرامی اسلام به بلال حبشی امر کرد اونطور اذان بده . اگه اختلافی بین شیعه و اهل سنت در نماز هست کاملا نشون دهنده ی بدعت اهل تشیع در دین و ایجاد اختلاف و تفرقه ست . بنیانگزار شیعه یک فرد یهودی نو دین بود . تکلیف خوارجم که حضرت علی بهتر روشن کردن . توبه کنید قبل از اینکه اعمالتون ضایع شه . از طرفی دلیل توسعه ی تشیع در ایران خودتون بهتر از هر کسی می دونین که ایرانی ها شیعه رو پیروی کردن تا به اصطلاح خودشون رو از اعراب جدا کنن . این یعنی بدعت . این یعنی خوارج . این یعنی خروج از اسلام . مذهب تشیع دقیقا با یهودیت یکه . بانکداری سرشار از ربا ، نادیده گرفتن زنان ، صیغه ای که جامعه رو به فساد کشونده ، مرده پرستی ، عرضه و تقاضای امام زاده ... این حدیث بی خود نیست زمانی که موعود بیاد اول از همه اونایی که به شدت ادعای طرفداری از اون و دارن باهاش دشمن میشن ، چراکه اون اسلام واقعی رو احیا می کنه و این خلاف منافع و خواسته و باورهای اونایی که براش سینه چاک میدن .

برام خیلی جالبه که گفتی اهل سنت دقیقا بر روش پیامبر نماز میخونه. واقعا این عقاید رو داری یا اینکه داری مسخره بازی در میاری؟ حتی اگه کمترین مطالعه رو میداشتی این حرف رو نمیزدی. همه میدونن که این که اهل سنت دستاشون رو روی هم میذارن بدعتیه از خلیفه ی دوم. التماس تفکر

اگر یک ذره و فقط یک ذره منابع خودتون رو می خوندین می فهمیدین که بدعت های دین از چه زمانی شروع شد. تشیع از زمان حضرت علی (علیه السلام) وجود داشته و امامان و بزرگان اهل سنت از شاگردان و شاگرد شاگردان امام ششم(امام جعفر صادق) ما هستند، پس چطور می گویید که شیعه را یک یهودی ایجاد کرده است ؟؟؟ سنت ما سنت پیامبر و اهل بیت است . در باره نادیده گرفتن حقوق زنان که اصلا حرفی نمی زنم که خنده دار ترین حرف را زدید. در عربستان زن ها هنوز از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند. در افغانستان و پاکستان و ... نیز به همین ترتیب. در دین خود تحقیق کنید که در این دوران که دسترسی به همه منابع امکان دارد خدا هیج عذر و بهانه ای را (دین پدران ما این بوده است و ... )در آن دنیا نخواهد پذیرفت.
شما فقط کافی است کلام اهل بیت (علیهم السلام)که در منابع اهل سنت موجود است را با کلام بزرگان اهل سنت مقایسه کنید. تحقیق کنید قبل از آن که دیر شود
وَ مِن الله تُوفیق

فقط ايراني ها شيعه نيستند اگر شيعه شدن براي جدا كردن خودشون از اعراب بود چرا در حجاز و يمن و عراق و لبنان كه عرب هستند شيعه وجود دارد؟!!!

خدا رو شکر که در این زمونه داریم افکار شما رو میبینیم داعشی های وحشی.البته ما حساب برادران اهل سنت رو جدا از شما داعشی های وحشی میدونیم.
اما برای برادران اهل سنت و شیعه اینها نباید چیز عجیبی باشه اختلاف آرا و نظرهای متفاوت در میان همه مذاهب سنی هست و آرا حنبلی و شافعی و ...، تو خیلی از مسائل مثل هم نیست، تو مذهب شیعه هم نظر همه علمای شیعه در همه مسائل مثل هم نیست و اختلاف نظر دارن و این چیز عجیبی نیست.

دوست محترمر صادق هستن، خجالت بکشید از این تهمت ها که به شیعیان نسبت می دهید. این که خرافاتی وارد مذهب شده و افرادی به سوء استفاده روی آورده اند دلیل بر این نیست که این الفاظ زشت را به کار ببرید
رئیس مکتب جعفری امام جعف

ای کاش روزی برسد که شیعه و همه اهل تسنن باهم به جماعت نمازشون رو بخونن
آمین

اهل سنت حنفی کی گفته که نماز تراویح مستحب است ..
نماز تراویح سنت هستش عزیزم لااقل میرفتی یه کم تحقیق میکردی.

در کتب معتبر عزيزان شيعه در مورد شستن پا در هنگام وضو چنين آمده است

با تشکر از شما...راستش من برای این وارد سایت شما شدم تا اگه یک روز گیر داعشی های کثیف افتادم بتونم با سوالاتی ک ازم میپرسن خودمو نجات بدم اما در رابطه با اشخاصی ک ب طور علنی ب اعراب توهین میکنن باید بگم ک من یک عربم و در جواب توهین شما بسیار متدن پاسخ میدهم ک شما هیچ چیزت بالاتر از اعراب نیست و اینکه من به این شکل پاسخ توهین شما رو دادم یعنی فرهنگم از شما بالاتره باتشکر از مدیران این وبسایت

با سلام
متن های بالا در مورد نماز های اهل سنت تماماً کذب هستند و اصلاً اینگونه که گفته شده نیست
ما تنها یک بار اذان میگوییم و حق است .تمام اون دنیا میبینید که سوادتتون چقدر بیهوده بوده


پاسخ
کاربرگرامی، مطالبی که عرض کرده ایم تماما با استناد به منابع خودتان ذکر شده است بنابر این اگر کذب باشد یعنی منابع خودتان کذب است و در نهایت مذهب شما مورد اشکال خواهد بود. پیشنهاد می کنیم لااقل کمی مطالعه داشته باشید تا حرفی که می زنید تا این حد بر علیه مذهب خودتان نباشد
با تشکر
مدیریت سایت

سلام من شیعه جعفری هستم و هروقت زمان نماز رسید و مسجد اهل سنت نزدیک بود نمازم را مثل اونا خوندم و فکر کنم به جهت حفظ وحدت کار خوبیست ونماز دوم رو ب شیوه شیعه خوندم و ب عینه دیدم که سنیها وقتی فهمیدن من شیعه نظم جماعتشونو حفظ كردم خیلی محبت کردن ب نظر من خلفا یار پیامبر بودن و هر اختلافی هست قضاوت با خداست ما نباید تفرقه و هتک حرمت کنیم

سلام.این کار شما که در مساجد اهل سنت نماز اول رو مثل سنی ها و نماز دوم رو مثل تشیع میخوانید صرفا برای خود شیرینی کردنه.اگر معتقدید نماز خواندن به روش اهل سنت صحیحه چرا نماز دومتونو هم مثل نماز اول نمیخونید.اینکه میگید خلفا یار پیامبر بودند و میگویید شیعه هم هستید معلوم میشه یا دروغ می گویید که شیعه اید یا از تاریخ بی اطلاعید.تأیید خلفا بین شیعیان یعنی مظلومیت علی میان تنها طرفداران خود.تأیید سه خلیفه اول و توهین و فحش به انه هر دو کار اشتباهی است.

اسلام نه شیعه است نه سنی اسلام یعنی پرستش خداوند یکتا ،احترام به انسانها،احترام به ادیان الهی، برادری و برابری، عدل، صفا،مهربانی............

برای همتون متاسفم. چرا که دین اسلام نیامد که بگه وضو با شستن پاها یا مس پاها صحیح است .نیامد که بگه باخواندن سوره حمد یا نخواندنش بهشت یا جهنم میرید. دین اسلام فقط برای محبت و اخلاق اومد. اومد که با یه چیز مبارزه کنه ظلم.
ولی امروزه با نام دین در سرارسر دنیا چه ظلمهایی میشه و همه سکوت کردیم.
دشمن دین اختلاف در اجتهاد و فقه نیست بلکه دشمن دین .دوچیزه. ۱ غرور واستکبار ۲ اتراف و خوشگذرانی.
پیامبر گرامی به یارانش فقط سختی و مشقت داد ولی چرا همیشه جان فدایش بودن .چون روح دین یعنی اخلاق و محبت را به آنها فهمانده بود. ودین یعنی این نه اختلافات فقهی.
دوستان. بیایید خوب فکر کنیم فقه یک حاشیه خیلی ضعیف از دینه. اصل و روح دین یه چیز دیگست.
بازم میگم رحم و محبت حتی به دشمنان و اخلاق نیکو

خوشا به شعورتون واقعا تحت تآثیر قرار گرفتم

به منابع اهل سنت مراجعه كنيد و دست از غرض ورزي برداريد، ما همه مسلمان هستيم قبل از اينكه شيعه يا سُنّي باشيم ، به فكر آخرت خودمون باشيم قبل از اينكه ديگران رو متهم كنيم!!!!!!!

بسیاری از اختلافات در انجام فرایض دینی می تواند با توجه به شرایط کنونی تعریف و در آنها نتیجه گیری شود.مثلا در عربستان انهم در مناطقی که اغلب بیابانی و شنزار بوده شاید شستشوی پا خیس کردن تمام سر هنگام وضو توجیه داشته باشه اما امروزه ودر اغلب نقاط جهان شرایط تفاوت میکنه.کسی که در یک آپارتمان یا خانه امروزی زندگی میکنه پاهاش آنقدر خاکی یا کثیف نمیشه که نیاز به شستن در هرمرتبه وضو داشته باشه. یا درمناطق سردسیر چهار بار درفضای باز نماز گذار سرش رو خیس کنه حتما دچار سینوزیت میشه.همچنین در کمبود آب در بسیاری از شهرها این همه آب مصرف کردن چندان شایسته به نظر نمیرسه. فقیه جامع الشرایط برای همین مواقع بکار گرفته میشه.

دوستان عزیز اهل سنت و اهل تشیع اینقدر به هم بی احترامی نکنید.چرا اینقدر به هم بدبین هستید؟ چرا اختلافها رو با اخلاق نیکو حل نکنیم. دین اسلام دین محبت است نه جنگ و خونریزی
مایلم مطلبی را عنوان كنم:
روزی یک مرد سفید پوست از کنار یک مرد سیاه پوست رد میشه و میگه الله جمیل و یحب الجمیل (خداوند زیباست و زیباییهارو دوست دارد) آیا معنی این جمله این میشود؟ هر کس آیه یا حدیثی را بنا به امیال خود تفسیر میکند.
یكی از مشكلات ما در حوزه دین و مذهب این است
كه اكثریت منابع دینی و مذهبی ما وابسته به یك سری گزارشات تاریخی كاملا متناقض و متنوع است
و هر كس بنا به امیال و منافعش آنها را انتخاب نموده و به آنها استناد میكند.
مشكل در این است كه اگر این اطلاعات درست نباشند و راهی را كه رفته ایم اشتباه بوده باشد
آنوقت در محضر خدا شرمنده خواهیم شد.

پیشنهاد من این است كه اصل را بر وحدانیت خداوند بگذاریم و بعد هر رفتاری را كه در حیطه اجتماع انجام میدهیم با انصاف و تكیه بر مسائل انسانی انجام دهیم تا حق هیچ انسانی را بخاطر
تعصبات دینی و مذهبی خویش پایمال نكنیم.
قطعا نه هیچ یك از شیعیان به مذهب سنت گرایش پیدا میكنند و نه بالعكس.
چون ساختار اطلاعات ذهنی ما توسط محیط و تربیت دینی و مذهبی خانوادگی مان پی ریزی شده است و راه برگشتی را هم برای آن نگذاشته اند تا اگر پی به اشتباهمان بردیم ،برگردیم.
پس همه ادیان ،مذاهب و پیروان آن را محترم بشماریم و آنان را بخاطر دین و مذهبشان سرزنش و شماتت نكنیم و خود را از آنان برتر ندانیم.
انسانیت را ملاك رفتار خود قرار دهیم و دینمان را در حیطه مسائل شخصی پیگیری كنیم تا آزارمان به هم نرسد.
پایدار و سربلند باشید.

احسنت

با سلام دوست عزیز بحث اختلاف افکنی و تفرقه ایجاد کردن نیست بله کلام شما متین ااست اینکه همه ی ما مسلمان هستیم این مطالب تنها تفاوتها را مطرح کرده که برای من و خیلی افراد دیگر مفید بود

با سلام. ما اهل سنت در نماز بر محمد و آل محمد درود میفرستیم. در هر پنج نماز. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ضمن در خطبه نماز جمعه هم به هر چهار خلیفه ک حضرت علی را نیز شامل میشود درود میفرستیم.
اهل بیت پیامبر رو سر ما جا دارند. حضرت حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند و حضرت فاطمه سرور زنان.شیعه و سنی در دین مشترکن. ب این مسایل فقهی ک جزو اصل دین نیستن لطفا دامن نزنین. همه مسلمان هستیم و برادر.


کاربر گرامی سلام علیکم
هدف ما تنها آگاهی دادن و اطلاع رسانی است و در هیج یک از مطالبی که ذکر کردیم توهین و افترا جایی ندارد که شما ما را به دامن زدن اختلاف متهم نموده اید. به هرحال با آگاهی است که انسان میتواند راه درست را انتخاب کند
با تشکر
مدیریت سایت پرسمان دانشجوی وهابیت

اینکه احکام دینی چگونه انجام پذیرد حقیقتا مهم است. اگر قرار باشد هر کسی برود و سراغ کتابهای باب دل خود بگردد و بخواند که نمی شود. این وحدت تئوریک که نتیجه آن به وحدت عملی منتج می گردد وظیفه ایست که بر گردن علما گذاشته شده و بحث در مورد آن برای عوام الناس نتیجه ای جز خسران و ضرر به قلمرو و امت پیامبر (ص) ندارد. فلذا باید بقول امام شافعی (رض) بحث فقهی را بعده فقها گذاشت و افراد غیر متخصص نظردهی نفرمایند. ( انشاا... زمانی برسد که فقهای اهل تسنن و تشیع و وهابیت به وحدت تئوریک برسند و به تنها وظیفه خود یعنی حفظ وحدت مسلمین عمل کنند). ولاغیر از خداوند میخواهم که شخصی بنام حضرت مهدی (ع) برسد و دینی واحد بمانند قرآن را در میان مردم ممالک اسلامی بگستراند. در میان قلوب عوام مسلمانان چیزی جز سلام و صلح نسبت به دیگر نیست هرچه هست زیر سر علماست.

شيعه اي يا سني،در هر حال بايد انسان به معناي واقعي بود.نماز کدام مذهب درست است يا نادرست،مطمئن باش من و تو نمي دانيم،بگذار خدا خودش حسابرسي کند.من و شما بايد وجدان و شرافت انساني داشته باشيم و بس و بقيه اش با خداست.دور و برت و نگاه کن همه مظهر خداست حرکت کن و اگر بيدار باشي به خدا رسيدي.

سر این موضوع دعوا نکنید و خط کوفی صدر اسلام اعراب و نقطه نداشت . همه اختلافها سر فتحه یا کسره لام ارجلکم هست اگه فتحه باشه بر می گردد به ومسحو اگر کسره باشد بر می گردد به اغسلو . هم شیعه راست میگه هم سنی . کسی هم از کسانی که در عصر پیغمبر زندگی می کرد الان نیست ازش بپرسیم پس هر کس رجوع کند به احادیث معتبر کتابهای خودشان. در مورد شیعه امام محمد باقر حدیث معتبر دارند که مسح باید باشد . خدا وند هر کسی را در حد وسعش تکلیف می کند من شیعه بر اساس تحقیقم و به کار گیری تمام عقلم این را درست می دانم و شمای تسنن هم همین طور مطمین باشید پروردگار عالم شما را به خاطر چیزی که از دستتان خارج است تخطیه نمی کند . بیایید به جای این اختلافات مضحک تقوی خود را تقویت کنیم و بر سر آن با هم رقابت کنیم السابقون السابقون اولیک المقربون ثله من الاولین و قلیل من الاخرین . بیاید اصل دین را فراموش نکنیم

مرسي از نكته ظريف ارجلكم.... ولي در هر صورت امام علي (ع) و ساير خلفا مگه همزمان نبودن؟ اوناهم درگير فتحه و كسره بودن؟ بالاخره از يه جايي يكي تغيير كرده ديگه.... به نظر مياد اين موضوع با فاصله از صدر اسلام و سليقه اي اعمال شده.... عجيبه كه در تاريخي كه از اون ريزترين چيزها استخراج ميشه و به قوانين كنوني تبديل ميشن چيزي به اين مهمي نامعلومه.... خصوصي ترين حرف هاي پيامبر با عزيزانش نقل شده كه سوم شخص حاضر بوده ولي وضو گرفتنشون بين اين همه مسلمون اختلافه؟ كاش يه كاووش فراجناحي در مورد زندگي پيامبر كه براي همه قابل قبوله در دسترس ميبود.

سلام بر دوست گرامی. سالهاست هر مقاله ای خوندم و هر آیه ای. اما هیچ آیه ای به اندازه والسابقون آتش به دلم نی انداخت. انقدر حس غافل بودن بهم دست داد که متوجه شدم جدا" از غافله عقبیم. ... دوستان آنچه هست و میبینیم ....نیست....برویم کهکشانها و دانش نجوم را مطالعه و مشاهده کنیم به این حقیقت می رسیم که خیلی ناچیز تر و ریز تر از آن هستیم که حتی آنچه را که برایمان واجب است را از خدا بخواهیم. حتی حق مسلم. بگفته عرفا کشف و شهود. ولی بنده حقیر برایم شهود و سکوت کافیست. در این دنیا نه در میان بزرگانی چون ستارگان اجازه جسارت و غرور به بزرگ دانستن خویش داریم و نه در میان کوچکانی چون اتم جای اظهار مفید بودن. بگفته قرآن که می فرماید آفرینش کائنات بزرگتر از خلقت انسان است. ای مسلمان تا کی سر به ته تاریخ و گذشته و کتابهای قدیمی می کنی. کتابهای که حتی خوبشان هم دستی به غرض دارد و در دورانهای مختلف و بر پایه گزارشها و استنباطها یا گمانها نگاشته شده. بدان دانش حقیت محض است. و عمل به نیکی گذشتگان بر پایه همین علم صورتی است فرا انسانی.... به گفته سرورمان علی بن ابی طالب که محبتش نه در شیعه و سنی حتی در دیگر ادیان هم هست- مپرس سخن نیک را چه کسی گفت. ببین چه گفت. تا به کی بجای عشق به اولیای خدا - اولیا پرستی می کنیم. تا به کی به آن کس از پدر و مادری چون آدم و حوا زاده شده و برادرمان عمل به نفرت می ورزیم. تا به کی بجای کائنات درستی و نادرستیه افکارمان را در ذهن ناقصه هم نوعمان می یابیم. این همه عظمت جهان را رها کردیم و چسبیده ایم به اجتماع ناچیز آدمیان. بشتابیم. عقب ماندیم. در این شلوغیه منظم آفرینش چقدر تنهاییم. مایی که خدا منتظرمان است چه به لغو و عبس سپری می کنیم. یا جنگ و جدل یا در بهترین حالت مرز بستن. من واقعآ" به اندک داشته ام سعی بر عمل دارم. هم سنی هستم. هم شیعه. از هر دو وضو وبر هر دو نماز می گذارم. اگر بهشت است آن را بی همه انسانها نخواهم. و از خدا اشکبارانه آتش جهیم را چو ابراهیم سرد خواهم. خدایا نادانی و کوچک فهمیه من را بر دوش همنوعم مگذار. و اگر بر او زحمتی دارم دلگیری اش از او بزدا و مرا بر کیش خردمندان بر..

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .