بت فروشى معاویة بن أبی سفیان

بت فروشى معاویة بن ابوسفیان

از مسروق چنین نقل شده: معاویه چند مجسّمه مسى را براى فروش به هندوستان فرستاد. مسروق با دیدن این محموله گفت: به خدا سوگند، اگر مطمئن بودم که معاویه مرا نمى کشد، این محموله را غرق مى کردم، امّا از این مى ترسم که مرا شکنجه دهد و گمراهم نماید.
تعریف شما از صحابه چیست؟به غیرازاین است که صحابه خودمیبایست الگویی برای مسلمانان باشند؟آیا ازصحابه بودن برایشان افتخارمصاحبت با رسولخدا«صلی الله علیه وآله وسلم»بس است؟نبایست فرامین خداوند وپیامبر«صلی الله علیه وآله وسلم»را اجراکنند؟نباید الگویی برای مسلمانان باشند درانجام خوبیها ونیکیها؟
حال سوالی دیگرحکم بت پرستی وبت فروشی چیست؟آیا به کسی که بت می فروشد میتوان لقب مسلمانی راداد؟وازآن مهمتر وی را ازکبارصحابه تلقی کرد ووی را الگویی برای مسلمانان قرارداد؟!!!
بت فروشى معاویة بن ابوسفیان، در المبسوط این گونه آمده است: از مسروق چنین نقل شده: معاویه چند مجسّمه مسى را براى فروش به هندوستان فرستاد. مسروق با دیدن این محموله گفت: به خدا سوگند، اگر مطمئن بودم که معاویه مرا نمى کشد، این محموله را غرق مى کردم، امّا از این مى ترسم که مرا شکنجه دهد و گمراهم نماید. به خدا سوگند، نمى دانم معاویه چگونه انسانى است؟! انسانى که شیطان، کارهاى زشتش را براى او زیبا جلوه داده، یا انسانى که از آخرت نامید گشته و به کامجویى در دنیا مى پردازد؟!
المبسوط فى الفقه الحنفى: ۲۴ / ۴۶، کتاب الإکراه.
من از کتب شیعه آدرس ندادم که متّهم به تهمت ودروغ شوم از کتب برادران اهل تسنن آدرس ارائه کردم، پس هرلفظی درمورد ما بکاررود،قبل ازهرچیزی متوجه علماوبزرگان اهل تسنّن خواهد شد.
اما بیایید نکاتی را با هم بگذارانیم طبق این حدیث:
شاید برخی بگویند این قضیه قبل از مبعوث شدن پیامبر«صلی الله علیه وآله» واسلام ظاهری معاویه باشداما همان طورکه درحدیث آمد:مسروق با دیدن این محموله گفت: به خدا سوگند، اگر مطمئن بودم که معاویه مرا نمى کشد، این محموله را غرق مى کردم حال یک سوال اگر این حادثه قبل ازبعثت پیامبر اع