امام صادق(ع) از دیدگاه اهل سنت

امام صادق(ع) از ديدگاه اهل سنت(2)
مناظرات علمي
از امام صادق(ع) مناظرات و پرسش و پاسخ‌هايي نقل شده که بيشتر آنها، ميان آن حضرت و ابوحنيفه اتفاق افتاده است. برخي از آنها عبارت‌اند از: صادق و مذاهب اهل سنت.jpeg

قياس: عبدالله بن شبرمه همراه ابوحنيفه، امام صادق(ع) را ملاقات کرد. امام صادق(ع) از عبدالله پرسيد: اين کيست که همراه تو است؟ پاسخ داد: مردي بصير و مخلص در امر دين است. فرمود: نکند همان کسي است که امر دين را به "راي خويش" قياس مي‌کند؟ پاسخ داد: آري. امام صادق(ع) رو به ابوحنيفه کرد و پرسيد: نامت چيست؟ گفت: نعمان. فرمود: نعمان! آيا سرت را با بدنت قياس مي‌کني؟ گفت: خير، چگونه سرم را قياس کنم؟! فرمود: سخن نيکويي گفتي. آيا مي‌داني راز شوري آب چشم، تلخي مادي درون گوش، گرمي آب بيني و گوارايي آب دهان چيست؟ گفت: خير. فرمود: سخن نيکويي گفتي! آيا مي‌داني کدام کلمه اولش، کفر و آخرش، ايمان است؟

ابن شبرمه گفت: يا بن رسول الله! پاسخ پرسش‌هايي را که مطرح کردي، برايمان بگو. فرمود:

پدرم از جدم برايم نقل کرده است که رسول خدا(ص) فرمود:

خداوند متعال بر حسب فضل و بخشايشش بر فرزند آدم، شوري را در دو چشم انسان قرار داد؛ زيرا آن دو چرب‌اند. اگر شوري را در چشمان آدمي قرار نداده بود، چشمان آدمي ذوب مي‌شد.

خداوند متعال برحسب فضل و بخشايشش بر فرزند آدم، تلخي را در دو گوش او قرار داد تا پرده و مانعي براي ورود حشرات به درون گوش باشد. حشره وقتي با اين مادي تلخ روبه‌رو مي‌شود، از گوش خارج مي‌شود.

خداوند متعال برحسب فضل و بخشايشش بر فرزند آدم، گرمي را در بيني انسان قرار داد؛ زيرا انسان با بيني خويش بو را استشمام مي‌کند. اگر بيني انسان گرم نبود، سر و مغز انسان بدبو مي‌شد.

خداوند متعال بر حسب فضل و بخشايشش بر فرزند آدم، گوارايي را در لبان انسان قرار داد؛ زيرا به وسيلي آنها غذا مي‌خورد و شيريني غذا را حس مي‌کند.

ابن شبرمه گفت: از